Home НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ Глава XII.

Глава XII. БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, ПРЕМИКСИ, КОМБИНИРАНИ И МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ

Глава дванадесета.
БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, ПРЕМИКСИ, КОМБИНИРАНИ И МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ
Раздел i.
Контрол за безопасност на фуражите

Чл. 395. (1) Националната ветеринарномедицинска служба осъществява официален контрол за безопасност на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи при тяхното производство, транспортиране, търговия, съхранение, внасяне, изнасяне и употреба относно:

1. влагане на медикаментозни премикси във фуражите;

2. наличие на ВМП, растежни стимулатори, преработени животински протеини или други продукти от животински произход, както и суровини, забранени за влагане във фуражите;

3. наличие на нежелани субстанции и продукти във фуражите над максимално допустимите концентрации;

4. наличие на патогенни микроорганизми и продукти от жизнената им дейност;

5. наличие на радионуклеиди;

6. директна употреба на лекарствени субстанции;

7. антибиотици, кокцидиостатици или антихистомонозни средства, вложени в комбиниран фураж в концентрация, различна от посочената в годишния списък норма за съответен вид, възраст или категория животни на разрешените за употреба в Република България фуражни добавки по чл. 11, ал. 1 от Закона за фуражите;

8. прилагане на торове и на препарати за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;

9. продукти, които съдържат или са произведени от генетично модифицирани организми съгласно Закона за генетично модифицирани организми.

(2) Националната ветеринарномедицинска служба контролира водата, предназначена за животните, като източник на замърсяване на околната среда или на пренасяне на патогенни микроорганизми и/или продукти от жизнената им дейност.

(3) Контролът по ал. 1 се осъществява от ветеринарни лекари чрез:

1. проверка на документацията;

2. проверка за спазване на ветеринарномедицинските изисквания при осъществяване на дейностите по ал. 1;

3. вземане на проби от партиди фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи;

4. вземане на проби по време на производствения процес от помещенията и транспортните средства.

(4) За пробите по ал. 3, т. 3 и 4 се съставя акт за вземане на проби в присъствието на собственика или упълномощено от него лице.

(5) Изследванията на пробите по ал. 4 се извършват в лаборатории, определени със заповед на генералния директор на НВМС.

(6) При извършване на лабораторни изследвания на проби за целите на самоконтрола собствениците заплащат такси в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2.

(7) Разходите за извършване на лабораторните изследвания по ал. 5 са за сметка на бюджета на НВМС.

Чл. 396. Проверките са планови, внезапни и при сигнал за нарушение и се извършват без предупреждение, освен в случаите на одит.

Чл. 397. (1) При установяване на нарушения на изискванията за безопасност на обектите по чл. 398 инспекторите издават:

1. предписания за отстраняването им;

2. акт за забрана за реализация до получаване на резултатите от лабораторните изследвания.

(2) В зависимост от резултатите от лабораторните изследвания по ал. 1, т. 2 инспекторите отменят наложената забрана и издават разрешение за:

1. изтегляне на партидата от пазара;

2. преработване;

3. пренасочване за други цели;

4. подлагане на деконтаминация и/или детоксикация;

5. унищожаване.

(3) При отмяна на забраната за реализация инспекторът, издал акта, отбелязва това на гърба му и поставя дата, подпис и щемпел.

(4) Копие от разпореждането по ал. 2 се изпраща на Националната служба по зърното и фуражите.

(5) Разпореждането може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 398. Одобряването на обекти за производство и търговия по чл. 10, ал. 2 от Закона за фуражите се извършва след проверка за спазване на изискванията за безопасност и при положително становище от комисия, определена със заповед на директора на съответната РВМС по местонахождение на обекта.

Чл. 399. Независимо от мерките по чл. 397, ал. 2 инспекторите предлагат на Националната служба по зърното и фуражите да предприеме някоя от мерките по чл. 16, ал. 2 от Закона за фуражите.

Чл. 400. (1) Забранява се влагането на хормонални продукти, бета-антагонисти и тиреостатици, използвани за изхранване на продуктивни животни с цел стимулиране на растежа.

(2) Влагането на хормонални ВМП, бета-антагонисти и тиреостатици се допуска по изключение за терапевтични, зоотехнически и научноизследователски цели под контрола на ветеринарен лекар.

(3) Условията и редът за употреба на хормонални продукти, бета-антагонисти и тиреостатици се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.
<

b>Чл. 401. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Министърът на земеделието и горите със заповед определя забранените за влагане във фуражите ВМП, растежни стимулатори и други субстанции или суровини.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и не подлежи на обжалване.

Чл. 402. Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите се определят с наредба на министъра на земеделието и горите.
Раздел ii
Медикаментозни фуражи

Чл. 403. В медикаментозните фуражи се влагат ВМП само под формата на медикаментозни премикси.

Чл. 404. (1) Медикаментозни фуражи се произвеждат само в обекти, вписани в регистъра по чл. 10, ал. 2 от Закона за фуражите, по рецепта, издадена от ветеринарен лекар.

(2) Медикаментозните фуражи се предават на лицето, посочено в рецептата, или на упълномощен от него представител.

(3) Ветеринарният лекар, издал рецептата, е длъжен да даде писмени указания на собствениците на продуктивни животни за:

1. съхранението и употребата на медикаментозния фураж;

2. спазването на карентния срок.

Чл. 405. Собственикът на продуктивни животни:

1. спазва указанията на ветеринарния лекар;

2. определя лице, което отговаря за употребата на медикаментозния фураж;

3. води дневник, в който вписва прилаганите медикаментозни фуражи;

4. спазва карентния срок на медикаментозните фуражи.

Чл. 406. Ветеринарният лекар, издал рецептата, е длъжен да проследи здравословното състояние на животните през периода на прием на медикаментозния фураж и да уведоми производителя на фуража и инспекторите по чл. 395, ал. 3 за появата на неблагоприятни реакции при животните.

Чл. 407. Условията за производство, съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на медикаментозни фуражи се уреждат с наредба на министъра на земеделието и горите.

Чл. 408. Забранява се директното влагане на лекарствени субстанции във фуражите и водата за животните.
Раздел iii
Национална мониторингова програма

Чл. 409. Националната ветеринарномедицинска служба ежегодно изготвя и изпълнява национална мониторингова програма за без опасност на фуражните суровини, фуражните добавки, премиксите, комбинираните и медикаментозните фуражи.

Чл. 410. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Националната ветеринарномедицинска служба изгражда и поддържа информационна система за събиране на данни за произхода и безопасността на фуражните суровини, фуражните добавки, премиксите, комбинираните и медикаментозните фуражи.

(2) Въз основа на събраните данни НВМС прави оценка и планира мерки за отстраняване на нарушения на изискванията за безопасност на обектите по ал. 1.